Obsah

Investiční akce:

„Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV“

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti

v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Projekt je podpořen Ústeckým krajem

Projekt je podpořen Ústeckým krajem

 

 

 

 

Předmět  akce:

Výstavba tlakové kanalizace v obci Korozluky a části obce Sedlec obsahuje vybudování

páteřních kanalizačních  řadů, domovních čerpacích jímek pro odvádění splaškových vod z jednotlivých nemovitostí, čistírnu odpadních vod a přístupovou komunikaci k ČOV.

 

Investor: 

Obec Korozluky

Termín realizace:     

1. 4. 2017  - 28. 2. 2018

Celkové náklady stavby: 

12 586 085,- Kč  bez DPH

Zhotovitel stavby: 

sdružení dodavatelů „Společnost BAK a PRESSKAN – Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV“ 

BAK stavební společnost, a.s., IČ:28402758  (stavební část)

PRESSKAN system, a.s. IČ: 60743824  (technologie)

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP:

AteresCZ s.r.o., IČ: 01945548

Autorský dozor:

Ing. Robert Klement, IČ:  13362887


 

 

 

 -  Informace pro občany - Výstavba splaškové kanalizace a ČOV   vloženo 12.12.2016

 -  Zápis z veřejného projednání   vloženo 12.12.2016

 - Informace tlak kanalizace - přípojky     vloženo 14.07.2017

    příprava pro zapojení jímky do systému splaškové kanalizace, kterou je potřeba udělat ze strany majitelů nemovitostí.

 - Smlouva o pronájmu tlakové jímky  vloženo 14.07.2017

  • Vzor smlouvy, která bude doručena majitelům nemovitostí zpracovaná na jednotlivé č.p..
  • Smlouva je vypracována v počtu originálů dle počtu vlastníků nemovitostí, každý z účastníků dostává jeden originál zpět po podpisu starosty obce.
  • Přílohu smlouvy je nutno vyplnit s ohledem na poskytovatele dotace a na ukazatele výstavby kanalizace - směrné číslo ekvivalentu připojených obyvatel

- Směrnice o stočném Korozluky vloženo 28.07.2017

 

 

FOTO Z VÝSTAVBY

         stavba páteřního rozvoduvýstavba kanalizace

  stavba páteřního rozvodu

hlavní řád

  založení komunikace k ČOV

komunikace

 

založení ČOV      stavba ČOV

založení ČOV

založení ČOV