Obsah

Informace o obci

Současnost obce

V současné době žije v obci Korozluky a osadě Sedlec 207 občanů přihlášených k trvalému pobytu bydlících v 62 domech. Dalších 16 domů slouží k rekreaci nebo drobnému podnikání. Šest rodinných domů je aktuálně ve výstavbě.

Také v budoucnu by mělo dojít k rozšíření obce. Podle schváleného Územního plánu obce Korozluky s osadou Sedlec se počítá s další individuální výstavbou rodinných domků na území podél silnice III/2574  mezi obcí Korozluky a osadou Sedlec, tím by došlo k faktickému spojení obou částí. Předpokládaný počet obyvatel se pohybuje v rozmezí 230 až 250 občanů.

Jedním z předpokladů pro rozvoj obce je dobré spojení s Mostem linkou MHD. Výhodou je také blízkost přírody. Část obce se rozkládá v CHKO České středohoří. Nad obcí se nachází  Jánský vrch vysoký 340 m. Tento vrch o rozloze 11,9 ha byl v roce 1951 vyhlášen národní přírodní památkou. Vyskytuje se zde 11 druhů zákonem chráněných rostlin, mezi které patří také hlaváček jarní, vévodící znaku obce. Znak obce spolu s obecní vlajkou byl Korozlukám udělen v roce 1998.

Nepřehlédnutelnou dominantou obce je areál zámku Korozluky s kaplí sv Josefa. Areál zámku je přístupný veřejnosti a probíhají zde prohlídky stále expozice. Novodobými dominantami obce jsou dvě vysílací věže mobilních operátorů, které se tyčí nad Korozlukami i Sedlecí.

I přesto, že se v katastru obce se nachází několik firem a výrobních podniků je problémem nezaměstnanost, jež se dlouhodobě pohybuje na úrovni okolo 16%. Nejzávažnější problém ovlivňující rozvoj i život v obci je absence kanalizace. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na tlakovou kanalizaci. Vybudování kanalizace však  přesahuje finanční možnosti obce a případné její vybudování je zavislé na získání dotace z některého z dotačních programů.

Zárukou slibného rozvoje a budoucnosti obce je vytváření podmínek pro přistěhování zejména mladých lidí v produktivním věku. V posledním desetiletí jsme přivítali do života 15 nově narozených občánků Korozluk, což je po několika letech, kdy se v obci nenarodilo žádné děcko velký úspěch. V  součesné době žije v obci 36 dětí ve věku do 15 let, 45 občanů ve věku 16 - 35 let, 65 občanů ve věku 36 – 59 let a  30 občanů starších 60 let. Nejstarší občance je 88 let.

Pro zlepšení podmínek a prostředí pro život v obci, bylo v posledním období realizováno několik projektů a vynaloženo značné množství finančních prostředků. Realizované projekty:opravy a výstavba nových místních komunikací, úprava parku, parkové úpravy nákup mobiliáře, oprava a úprava nádrže, oprava autobusových zastávek, rozšíření VO, venkovní posezení, kontaktní místo CZECH POINT a sportovně oddychový areál.  Projekty by nemohly být  realizovány bez několika získaných dotací.

Obec Korozluky s osadou Sedlec má veškeré předpoklady pro budoucí  zdárný rozvoj a vytvoření dobrých podmínek pro život, kulturní  i sportovní vyžití svých občanů i návštěvníků obce. Příjďte nebo přijeďte se podívat! Rádi Vás uvidíme!         

 Zámek Korozluky

Nejstarší zpráva o zdejší tvrzi se vztahuje k roku 1408. Po roce 1476 přestala tvrz sloužit jako panské sídlo a zřejmě postupně zanikla. Až po roce 1775 byl na jižním svahu Jánského vrchu postaven nový pozdně barokní zámeček. Po další změně vlastníka byl dvoukřídlý zámeček v roce 1806 stavebně upraven a dostal podle tehdejší módy klasicistní výraz. Po požáru byl objekt v letech 1870 – 71 obnoven s prvky novorenesančního stylu. U příjezdové cesty byla vystavěna kaple Sv. Josefa v podobě rotundy a založen okrasný parter přiléhající k jižní straně zámecké budovy a přecházející v romantický krajinářský park s oborou. Posledními majiteli před znárodněním byli až do roku 1945 statkáři Richterové. Po 2. světové válce sloužil zámek JZD i Státnímu statku Most. Odborné zemědělské učiliště provádělo nevhodné stavební úpravy a přístavby, ale nakonec byl ponechán osudu a jen o vlásek unikl demolici.

V roce 1994 získal zámek Miroslav Perout, který se velmi odvážně a úspěšně pustil do záchrany zámku. Získal podporu tehdejšího Okresního úřadu v Mostě, památkářů
i Ministerstva kultury ČR a kromě památkářsky bezchybné stavební obnovy objektu realizuje i budoucí využití. Součástí zámku je  kaple Sv. Josefa, která byla znovu slavnostně vysvěcena 16. května 2004 a konají se zde nepravidelné náboženské obřady. Zámek je od roku 2008 zpřístupněn veřejnosti a probíhají zde prohlídky vystavené expozice. Zámek a přilehlý park je rovněž využíván k organizování různých kulturních akcí a pořadů.  

 

 

 

 

Občanská vybavenost
 

  • hospoda

Dopravní dostupnost
 

  • Spoje linky č.10 MHD www.dpmost.cz