Obsah

Investiční akce:

„Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV“

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti

v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Projekt je podpořen Ústeckým krajem

Projekt je podpořen Ústeckým krajem

 

 

 

 

Předmět  akce:

Výstavba tlakové kanalizace v obci Korozluky a části obce Sedlec obsahuje vybudování

páteřních kanalizačních  řadů, domovních čerpacích jímek pro odvádění splaškových vod z jednotlivých nemovitostí, čistírnu odpadních vod a přístupovou komunikaci k ČOV.

 

Investor: 

Obec Korozluky

Termín realizace:     

1. 4. 2017  - 28. 2. 2018

Celkové náklady stavby: 

12 586 085,- Kč  bez DPH

Zhotovitel stavby: 

sdružení dodavatelů „Společnost BAK a PRESSKAN – Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV“ 

BAK stavební společnost, a.s., IČ:28402758  (stavební část)

PRESSKAN system, a.s. IČ: 60743824  (technologie)

Technický dozor stavby a koordinátor BOZP:

AteresCZ s.r.o., IČ: 01945548

Autorský dozor:

Ing. Robert Klement, IČ:  13362887

Stanovení poplatků na rok 2022 – pronájem jímky a stočné (ZOK 14.12.2021 usnesení č. 11/35/21)

1. poplatek za pronájem tlakové jímky ve výši 2 400,- Kč na připojenou nemovitost v rámci výstavby kanalizace a rok

2. stočné ve výši 28,- Kč za 1m3 spotřeby vody dodané do nemovitosti vodovodem dle údajů SČVaK

 za rok 2021.

 

        PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY KANALIZACE    vloženo 04.09.2019

       POROVNÁNÍ VÝPOČTU CEN STOČNÉHO ZA ROK 2019 vloženo 03.05.2021

      POROVNÁNÍ VÝPOČTU CEN STOČNÉHO ZA ROK 2020 (232.5 kB)vloženo 03.05.2021

 

Směrnice Obce Korozluky č.1_2018 kterou se zavádí stočné na území obce Korozluky

      KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE KOROZLUKY

        Tímto kanalizačním řádem je povinen se řídit každý producent splaškových vod napojený na systém splaškové tlakové kanalizace  provozované obcí Korozluky. Doporučuji všem, aby se seznámili s jeho obsahem.

       - Smlouva o pronájmu tlakové jímky  vloženo 12.12.2018

    - Vzor smlouvy, která bude doručena majitelům nemovitostí zpracovaná na jednotlivé č.p..

priloha 1 smlouvy o pronájmu tlakové jímky - Pokyny pro užívání a provoz

 

- Smlouva o odvádění odpadních vod    vloženo 12.12.2018

                - Vzor smlouvy, která bude doručena majitelům nemovitostí zpracovaná na jednotlivé č.p..

            příloha 1 smlouvy o odvádění odpadních vod - Obchodní podmínky

 

 

  - Informace tlak kanalizace - přípojky     vloženo 14.07.2017

   -  Informace pro občany - Výstavba splaškové kanalizace a ČOV   vloženo 12.12.2016

  -  Zápis z veřejného projednání   vloženo 12.12.2016

 

    příprava pro zapojení jímky do systému splaškové kanalizace, kterou je potřeba udělat ze strany majitelů nemovitostí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Z VÝSTAVBY

         stavba páteřního rozvoduvýstavba kanalizace

  stavba páteřního rozvodu

hlavní řád

  založení komunikace k ČOV

komunikace

 

založení ČOV      stavba ČOV

založení ČOV

založení ČOV