Obsah

Plnění informační povinnosti správce osobních údajů vůči subjektům údajů

podle ustanovení článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie č. 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR)
 

Identifikace správce osobních údajů

 

Název: Obec Korozluky
Sídlo: Korozluky čp. 20, 434 01 Most
IČ: 00265993
Telefon: (+420) 476 110 021
E-mail: korozluky.obec@seznam.cz
ID DS:

rwdbr65

Zástupce správce:

Miroslav Nedrda, tel. (+420) 602 543 783

korozluky.obec@seznam.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Název: MAS NAděje o.p.s.
Sídlo: Lišnice čp. 42, 434 01 Most
IČ: 22801073
Zodpovědná osoba:

Mgr. Jan Vohnout, tel (+420) 608 313 132

jan.vohnout@masnadeje.cz

 

Účel zpracovávání osobních údajů

Ke zpracovávání osobních údajů dochází za účelem plnění povinností plynoucích pro správce z výkonu samostatné působnosti a na základě přeneseného výkonu státní správy.

 

Právní základ pro zpracovávání osobních údajů

 1. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 2. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 3. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů přísušného správce
 4. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních údajů
 5. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně ůležitých zájmů subjektu údajů, nebo jiné fyzické osoby

 

Vykonávané agendy

Obecní zřízení

Evidence obyvatel

Místní poplatky

Krizové řízení

Požární ochrana

Agenda CzechPoint

Veřejné rozpočty

Finanční kontrola

Podpora regionálního rozvoje

Územní plánování a stavební řád

Sčítání lidu, domů a bytů

Ochrana přírody a krajiny

Sociální zabezpečení

Místní referendum

Ochrana ovzduší

Správní řád

Agenda voleb

Odpadové hospodářství

Poskytování informací

Ověřování

Archivnictví a spisová služba

Pozemní komunikace a silniční správní úřady

Střet zájmů

Kulturní činnost, WEB a sociální sítě

 

Subjekty údajů:

 • Občané obce
 • Zaměstnanci obce
 • Smluvní strany

 

Základní práva subjektů údajů:

 • Právo být informován o rozsahu zpracovávaných osobních údajů
 • Právo na přístup ke svým osobním údajům
 • Právo na opravu svých osobních údajů
 • Právo na výmaz svých osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů
 • Právo na přenositelnost svých osobních údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
 

Doplňující poučení

 • Správce údajů zpracovává pouze běžné osobní údaje
 • Správce údajů nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropskou Unii.
 • V rámci zpracování osobních údajů nedochází k profilování subjektů údajů.  
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu, tj. Úřadu na ochranu osobních údajů.Udělený souhlas subjektu údajů ke zpracování osobních údajů může být kdykoliv odvolán na základě písemné žádosti doručené na adresu sídla/kanceláře, e-mailovou zprávou nebo datovou zprávou správci údajů dle kontaktu výše.
 • V případě jakéhokoliv požadavku na informaci, přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenesení či vznesení námitky vztahující ke zpracování osobních údajů se subjekt údajů může kdykoliv obrátit na správce údajů.

 

ANALÝZA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI V ORGANIZACI  aktualizace 11/2019